Onko life

Sklep

Regulamin zakupów

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują relację pomiędzy spółką CHC PHARMA SP. Z O.O. zarejestrowaną i prowadzącą działaność pod adresem ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, numer identyfikacyjny spółki: 521-403-15-03, REGON: 526072854,  wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/40650/23/250, podnumerem KRS: 00010501680, jako sprzedającym, prowadzącą sklep internetowy na stronie www.onko.life oraz klientem, który zawiera ze spółką umowę kupna.
 2. Spółka traktuje wszystkich klientów jednakowo i zapewnia im takie same korzyści bez względu na to, czy są konsumentami. Z tego względu niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich klientów.
 3. Ogólne warunki sprzedaży regulują przede wszystkim zakup towarów w sklepie internetowym spółki.

2. Zawarcie umowy kupna

 1. Klient zawiera ze spółką umowę kupna na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. W przypadku zawarcia umowy zakupu na odległość, złożenie zamówienia na stronie internetowej jest równoznaczne ze złożeniem oferty przez klienta. Zamówienie będzie ważne przez okres 7 dni, a spółka potwierdzi jego otrzymanie e-mailem. Ostateczna umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez spółkę umowy wstępnej w formie wysyłki zamówionych produktów. Spółka zawiadomi klienta e-mailem o wysyłce towaru.
 3. Spółka dostarcza towar wyłącznie w ilościach odpowiadającym potrzebom konsumpcji własnej. W określonych przypadkach (w szczególności w przypadku obniżek cen lub wyprzedaży) spółka ma prawo ustalić maksymalną dopuszczalną ilość zamawianego towaru.
 4. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, należy kliknąć przycisk „Kup teraz“.

  ————————————–

  Tekst regulaminu wraz z danymi dotyczącymi zamówienia jest przechowywany przez spółkę. W przypadku podania błędnych danych w zamówieniu, użytkownik ma możliwość ich poprawienia przy użyciu formularza zamówienia lub w koncie klienta.

3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z prawem klient może odstąpić od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostawy towaru.
 2. Jeśli klient chce skorzystać z tego prawa, musi powiadomić spółkę o odstąpieniu od umowy w wyżej wymienionym terminie. Można tego dokonać, pisząc na adres info@chcpharma.pl. Można również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest tutaj. https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/
 3. W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma zwrot ceny towaru. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy towaru, klientowi nie będzie przysługiwać zwrot kosztów dostawy w wysokości równej najtańszej opcji dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy w późniejszym terminie klient otrzyma jedynie zwrot ceny towaru. Wyżej wymienione kwoty zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem spółka może wstrzymać płatność do czasu otrzymania zwracanych towarów. O ile nie uzgodniono inaczej, środki zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki klient dokonał płatności.
 4. Klient powinien przesłać zwracany towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres: magazyn PoV ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno.
 5. Jeżeli w związku z zawartą umową sprzedający prześle klientowi bezpłatnie dodatkowy towar („prezent”), prezent też również podlega zwrotowi. W przypadku, gdy klient nie odeśle Sprzedawcy prezentu, otrzymanego wraz z zamówionym towarem, Sprzedawca jest uprawniony do opóźnienia zwrotu płatności aż do czasu zwrotu prezentu. W takim przypadku klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru.
 6. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wskutek posługiwania się nim w sposób inny niż niezbędny do zaznajomienia się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru (np. używanie kremu już po zakupie ). Należy również pamiętać, że klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, który klient wyjął z opakowania, a którego nie można zapakować ponownie ze względów higienicznych (np. otwarte preparaty kosmetyczne i inne towary, które mają bezpośredni kontakt ze skórą).

4. Reklamacje

 1. Jeśli przy dostawie okaże się, że towar jest wadliwy, spółka wypłaci klientowi rekompensatę w formie kuponu. Klient może również zażądać usunięcia wady w formie wymiany towaru. Klientowi przysługuje prawo do żądania zniżki od ceny zakupu oraz – w przypadku, gdy wada jest znaczna Odstąpienia od umowy kupna.
 2. Spółka ponosi odpowiedzialność za wady towaru, jeżeli wady ujawnią się przed datą ważności określoną na opakowaniu.
 3. Towar uznaje się za wadliwy w szczególności wtedy, gdy nie ma zwyczajnych lub przedstawionych właściwości, nie spełnia swojego celu, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości. Zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony produkt nie stanowi podstawy do uznania wadliwości towaru. Podobnie wady prezentów lub towarów bezpłatnych nieobjętych zamówieniem nie stanowią wady towaru. Zdjęcia produktów w sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego opisu właściwości produktów (np. opakowanie może różnić się ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta).
 4. Pytania dotyczące reklamacji należy kierować na adres info@chcpharma.pl. Reklamowany towar należy przesłać na adres: magazyn PoV ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno, wraz z formularzem reklamacji dostępnym tutaj. https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/
 5. Spółka poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji, a w szczególności o otrzymaniu reklamacji i jej pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu, za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Spółka może również skontaktować się z klientem telefonicznie.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie wady, nie przekracza zazwyczaj 30 dni. W przeciwnym przypadku klient ma prawo odstąpić od umowy kupna. Klient ma obowiązek pomóc spółce wywiązać się z dotrzymania wyżej wymienionego terminu.
 7. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie spółka poniesie koszt zwrotu towaru.

5. Sposób płatności i zwroty środków oraz rodzaje dostawy

 1. Klient może wybrać sposób płatności i dostawy z dostępnych opcji. Przed wysyłką zamówienia spółka powiadomi klienta o wybranym sposobie płatności, dostawy i związanych z tym kosztach. W przypadku wyboru opcji płatności kartą online, Klient bierze pod uwagę, że płatność zostanie pobrana z karty w momencie dokonania transakcji.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 3. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. Podane terminy dostaw mają wyłącznie charakter informacyjny i są oparte na przewidywanych terminach dostaw otrzymanych od przewoźników.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo bezpłatnej dostawy towarów w określonych przypadkach.

6. Postanowienia różne

 1. Spółka oferuje klientom różne zniżki, kupony podarunkowe i innego rodzaju kupony. Zasady korzystania z nich określa regulamin, o czym klient zostanie w każdym przypadku poinformowany. O ile nie określono inaczej, każdą zniżkę lub kupon podarunkowy można wykorzystać tylko jeden raz. Do każdego zakupu można wykorzystać tylko jeden kupon tego samego rodzaju. O ile nie określono inaczej, zniżki nie łączą się ze sobą. Jeżeli wartość kuponu podarunkowego jest większa niż wartość całego zakupu, różnicy nie można przenieść na nowy kupon, a niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.
 2. W związku z dokonaniem zakupu klient może otrzymać do wypełnienia od firmy zewnętrznej kwestionariusz oceny. Klient może podzielić się swoją opinią na temat zakupu i produktów.

7. Wysyłka próbek

 1. Spółka oferuje usługę i test próbek produktów do wybranych klientów. Spółka zastrzega sobie prawo oferować klientom możliwość otrzymania bezpłatnej przesyłki zawierającej próbki preparatów kosmetycznych zgodnie z aktualną ofertą sklepu internetowego w celu wypróbowania produktów z oferty tego sklepu.
 2. Wybór próbek jest ograniczony do produktów znajdujących się na stanie i aktualnej oferty sklepu internetowego. Usługa i przesyłanie bezpłatnych próbek to usługi bezpłatne o charakterze reklamowym i nie stanowią realizacji umowy na mocy umowy kupna. Z tego względu rozbieżności pomiędzy przesłaną próbką nie stanowią podstawy żądania praw ze względu na nienależyte wykonanie umowy.
 3. Spółka może kontaktować się z klientem w celu sprawdzenia jego zadowolenia z wybranego produktu. Żądanie wysłania produktu oznacza zgodę klienta na kontakt z nim.

8. Informacje ogólne

 1. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedający ma obowiązek wydać klientowi dowód zakupów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  W przypadku rzeczywistego sporu konsument może zwrócić się do organu ADR, który znajduje się pod adresem:
  http://www.cik.uke.gov.pl/;
  Sprawa może być rozwiązana drogą internetową on-line.
 3. Umowa zostanie zawarta w języku polskim i podlegać będzie prawu polskiemu.
 4. Ceny wszystkich produktów i usług zawierają podatek VAT należny w chwili składania zamówienia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy kupna lub wysyłką towaru klient będzie miał obowiązek (biorąc pod uwagę wybrany sposób płatności) zapłacić niedopłatę lub też sprzedający niezwłocznie prześle klientowi e-mail z prośbą o wyjaśnienie, gdzie sprzedający może zwrócić klientowi ewentualną nadpłatę.
 5. Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Fakturę prześlemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia. Jeżeli chcesz uzyskać fakturę w formie papierowej, prześlij nam wiadomość, a dołączymy ją do zamówienia.
 6. Wszystkie ceny towarów, w tym ceny zniżkowe, ważne są aż do odwołania lub wyprzedaży zapasów.

9. Przetwarzanie danych  osobowych  

CHC PHARMA SP. Z O.O. zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

      Jakie dane i w jakim celu zbieramy?  (pełna POLITYKA PRYWATNOŚCI)

     Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących przypadkach:

 1. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (realizacji zamówienia) – możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane, które są potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (realizacji zamówienia) lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem, takie jak: imię i nazwisko lub firma, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy (adres dostawy), numer telefonu kontaktowego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu złożenia zamówienia lub zawarcia umowy. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. w celu realizacji reklamacji lub prawa odstąpienia od umowy – możemy przetwarzać Twoje dane podane w treści reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu, numer zamówienia oraz numer rachunku bankowego (jeżeli dojdzie do zwrotu płatności). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu złożenia odpowiednio reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dane te są przez nas przetwarzane z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji bądź odstąpienia od umowy. Po zakończeniu powyższych działań możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji lub odstąpienia od umowy w przyszłości na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia Twoich roszczeń w tym zakresie lub do czasu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.
 3. w celu bieżącego kontaktu – możemy przetwarzać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy Twój adres korespondencyjny, a także inne dane, które zdecydujesz nam się przekazać w treści skierowanej do nas wiadomości. W takim wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest prowadzenie z Tobą korespondencji i wymiana informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu wspólnej korespondencji lub wymiany informacji możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie takich danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu prowadzenia z nami korespondencji czy wymiany informacji. Przetwarzanie Twoich danych osobowych potrwa najpóźniej do czasu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.
 4. w celu prowadzenia Konta (rejestracji i zarządzania Kontem) – możemy przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu kontaktowego, historia złożonych przez Ciebie Zamówień. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu założenia Konta (zawarcia umowy) i jego utrzymywania. Dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną najpóźniej do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.
 5. w celu nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej, a następnie w celu zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych – możemy przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firma, NIP, funkcja/stanowisko. Podanie tych danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zawarcia z nami umowy. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Będą one przetwarzane w czasie niezbędnym do wykonania umowy aż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 6. w celu nawiązania kontaktu z przedstawicielami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu – jeżeli reprezentujesz jakikolwiek podmiot publiczny lub prywatny lub zostałeś wyznaczony jako osoba do kontaktu ze strony takiego podmiotu możemy przetwarzać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, funkcja/stanowisko, na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest podpisanie i zawarcie umowy z podmiotem, który reprezentujesz, zapewnienie kontaktu z takim podmiotem, weryfikacji czy jesteś uprawniony do reprezentacji takiego podmiotu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić naszą komunikację lub zawarcie umowy. Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia komunikacji z Tobą lub przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy z podmiotem, który reprezentujesz lub którego jesteś przedstawicielem.
 7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń i praw – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.
 8. w celu przesyłania Newsletter’a, w tym na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego – możemy przetwarzać Twoje dane w postaci adresu poczty elektronicznej na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Ponadto możemy przetwarzać także Twoje dane w postaci dnia i miesiąca Twoich urodzin na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przy zapisywaniu się na Newsletter. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody – w dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a kontaktując się z nami za pośrednictwem e-maila pod adresem: kontakt@pl lub klikając w link dotyczący rezygnacji znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy przed Twoją rezygnacją. Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) możemy również analizować czy zapoznajesz się z naszymi Newsletterami oraz które z informacji w nich zawartych czytasz najchętniej.
 9. w celu zarządzania stroną internetową i analizowania danych gromadzonych w sposób automatyczny – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas działalności naszej strony internetowej, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 10. w celu prowadzenia profili na portalach społecznościowych i internetowych – ponieważ posiadamy profile na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, TikTok) – możemy przetwarzać dane, które pozostawiasz odwiedzając nasze profile i oglądając prezentowane materiały (np. komentarze, identyfikatory internetowe, „polubienia”). Wówczas takie dane są przetwarzane głównie w celu umożliwienia aktywności na naszych profilach, na portalachportalach, gdzie prezentujemy nasze materiały, w celu efektywnego prowadzenia naszych profili, prezentowania informacji o różnych naszych działaniach, inicjatywach, usługach czy innej aktywności oraz w związku z promowaniem naszych produktów i usług, a także w celach statystycznych i analitycznych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki, prezentowaniu naszych materiałów, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, a także na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi (w razie takiej konieczności). Twoje dane we wskazanym zakresie będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia profili, prezentowania materiałów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania takich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia przez nas ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Wskazujemy, że powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych i internetowych.
 11. w przypadku zgłaszania działań niepożądanych produktów kosmetycznych – jeżeli w naszym sklepie www.onko.life zakupiony zostanie produkt kosmetyczny to w przypadku wystąpienia działania niepożądanego takiego produktu kosmetycznego osoba wykonująca zawód medyczny oraz użytkownik końcowy, jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy może dokonać zgłoszenia nam tej okoliczności listownie na adres: CHC Pharma sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@chcpharma.pl

  W przypadku zgłaszania działań niepożądanych produktów kosmetycznych Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a. zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, a w szczególności monitorowania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, w tym prowadzenia rejestru zgłoszeń pojedynczych przypadków działań niepożądanych produktów kosmetycznych oraz zgłaszania pojedynczych przypadków ciężkich działań niepożądanych produktów kosmetycznych właściwym organom; spełnienie obowiązku zapewnienia publicznego dostępu do ww. informacji:
  – dane dotyczące zdrowia będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na podstawie przepisu prawa, tj. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. – art. 23, oraz ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych;
  – pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego, w tym wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., w tym art. 10, 21 oraz ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych, w tym art. 11;

  W przypadku danych osobowych dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania w niektórych sytuacjach może też być zgoda osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z przepisami Rozporządzenia nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. i ustawy z dnia 4 października 2018 roku o produktach kosmetycznych).

  b. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – w zakresie danych dotyczących zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku pozostałych danych zwykłych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

  Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz wynikający z obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania zgłoszeń działań niepożądanych produktów kosmetycznych tj. rok od zakończenia weryfikacji zgłoszenia działania niepożądanego. W przypadku realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.

 12. W celu prowadzenia programu lojalnościowego – jeżeli zdecydujesz się do programu lojalnościowego, to wówczas podane przez Ciebie dane (w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane które nam podasz w związku z naszą akcją promocyjną lub konkursem) możemy przetwarzać w szczególności w następujących celach:
  a. związanych z udziałem w programie lojalnościowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest w szczególności zapewnienie możliwości wzięcia udziału w programie, zapewnienie kontaktu z uczestnikami, obrona praw i dochodzenie ewentualnych roszczeń, a ponadto Twoje dane możemy przetwarzać na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą jako uczestnik wyraziłeś dokonując zgłoszenia udziału w programie lojalnościowym;
  b. rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg dotyczących programu lojalnościowego – wówczas dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji. Po zakończeniu powyższych działań Administrator może przetwarzać podane dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji w przyszłości na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c. realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane osobowe związane z udziałem w programie lojalnościowym będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń oraz biorąc pod uwagę okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości lub zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w programie lojalnościowym. W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo cofnąć zgodę w każdym momencie, pozostanie to jednak bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

  Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych może się znaleźć w odpowiednim regulaminie programu lojalnościowego.

 13. Ponadto w pozostałych (innych niż powyższe) przypadkach, o których Cię na bieżąco informujemy – Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: 
  – dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  – obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  – niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).